Personen met dyslexie hebben moeilijkheden met lezen en schrijven van woorden. In sommige gevallen is dit een combinatie van beiden. De aandoening wordt veroorzaakt door een kleine storing in de hersenen: de link van klank aan letters en letters aan klanken loopt bij wijze van spreken asymmetrisch. Voorts werken de hersenen normaal zoals dat het geval is bij andere mensen. Om maar meteen een groot misverstand uit de weg te ruimen. Wie met dyslexie kampt, is met andere woorden even intelligent dan een persoon die zonder dyslexie door het leven gaat. De mogelijkheid bestaat dat dyslexie zelfs erfelijk is. Het komt immers vaak voor dat een ouder het probleem van dyslexie herkent van het spellen en lezen.

De schoolomgeving en dyslexie

In het merendeel van de gevallen word je als ouder in groep 3 of 4 op de hoogte gebracht wanneer de ontwikkeling van spelling en woord anders verloopt dan bij andere klasgenoten. Symptomen van dyslexie uiten zich doordat het kind een woord niet vloeiend in 1 keer kan lezen of uitspreken. Als dit het geval is, zal de school een tandje bijsteken om extra hulp aan te bieden. Zo wordt vaak een leesmoment buiten de klas op touw gezet. Op deze manier kan het kind extra oefeningen krijgen. Wanneer dit niet tot betere resultaten leidt, dan adviseert de school over het algemeen een aanvraag voor een grondig onderzoek.

Hoe kan je als ouder dyslexie ontdekken?

Als ouder is het vrij moeilijk om dyslexie te herkennen. Volgende richtlijnen wijzen eventueel op dyslexie:

  • Spelling- en leesontwikkeling loopt niet vlotjes. Hakken en plakken van woorden zijn vaak de eerste symptomen
  • Heel veel problemen en moeite met klanken in de lagere groepen van de basisschool
  • Klanken worden voortdurend omgewisseld zoals eu – ui
  • De score op vlak van spelling en lezen lopen terug
  • Verminderd zelfvertrouwen in lezen en schrijven
  • Ten gevolge van stress pijnklachten, buikpijn of hoofdpijn
  • Het kind heeft hinder van faalangst

Hoe wordt dyslexie behandeld?

Met de juiste benadering hoeft dyslexie geen beperking te vormen. Wel is het belangrijk dat je kind wordt gevolgd door een dyslexiezorgaanbieder die gekwalificeerd is. De behandeling is vaak gericht op:

  • De verbetering van het spellen en lezen met vooral aandacht voor klank- en letterkoppeling in combinatie met klankverwerking
  • De behandeltherapie is wetenschappelijk onderbouwd
  • Er wordt voldoende aandacht besteed aan de automatisatie van leesvaardigheid

Wanneer een kind wordt aangeboden voor een grondig onderzoek naar dyslexie, wordt vooraf eerst nagegaan en gecheckt hoe de cognitieve ontwikkeling in het verleden verliep. Pas dan wordt er overgeschakeld naar een grondig onderzoek.